Kinnikuman Wiki
Advertisement

The following is a list of minor characters from Tatakae!! Ramenman.

A

Ai-Ling


AndreLink to this section

NoPicAvailable.jpg

Voice Actor: Daisuke Gori

A minion of Wang Huangdi. Parody of André the Giant.


ArakonLink to this section

NoPicAvailable.jpg

Homeland: India Flag of India

Submitted by: Tanabe of Fukushima An eight-armed fighter in the Koutei Gozen Jiai preliminaries. He is named after the Arhat (阿羅漢 Arakan)


B

Bangbangji


Baocai


Barbara


Bihun


BulanLink to this section

NoPicAvailable.jpg
Japanese Name: Bùlán (布蘭プーラン Pūran)
Homeland: Mt Lingling, Sichuan, China Flag of the People's Republic of China
Trademark Techniques: Fist Soul Resurrection (拳魂復活 Kenkon Fukkatsu)
Voice Actor: Noriko Uemura

A Taoist shaman that instructed Gyokuo and Victory Ramenman in the art of Fist Soul Resurrection.


C

Chaofan


Chen


Chugan


Clayman (Dogūman)


Cross


D

Dan Long


Da Sengzheng (Dai Sōjō)


F

Fu Yung Haai


G

Ghannyin (Annin)


Gomorrah


Gyeomcham (Renzan)


Gyoza


H

Harumaki


J

Jian


K

Kabukiman


Kage


Kan


Ka-Tar


Kimara


L

Layla


Linbiao


Lo Niang


Longjing


Long Wang


Lujiao (Hyōshokujin Rikkaku)


Lǚ LàobǐngLink to this section

NoPicAvailable.jpg

Alias: Ro Raopin
Manga Debut: Manga chapter 51
Anime Debut: Anime episode 20
Voice Actor: Hiroko Emori

The son of Emperor Lu Shaobing. When Shaobing suddenly dies of a stroke at age 61, little Laobing becomes Emperor.


Lu Shaobing


M

Magnum


Maitake


Marvelous HaglerLink to this section

NoPicAvailable.jpg

Trademark Techniques: Tiananmen Exploding Fist (天安門破裂拳 Tenanmon Haretsu Ken)
Voice Actor: Masaharu Sato

A master of Chinese Boxing (中国布包拳) and parody of Marvelous Marvin Hagler.


Mauiyama


MenmaLink to this section

Menma.png

Homeland: China Flag of the People's Republic of China
Classification: Human
Anime Debut: Episode 1 (Ramenman)

Menma is a young woman who served as caretaker to Shumai prior to .


Miangui (Enrinken Menki)


Ming


Minmin


Munta


N

NarutoLink to this section

Naruto.png

Homeland: China Flag of the People's Republic of China
Classification: Human
Anime Debut: Episode 3 (Ramenman)

Naruto is a little girl whose entire village (including her parents) were turned to stone by Mercury Charsiuman. Thankfully, Victory Ramenman is able to defeat Charsiuman and return the villagers to normal using the Freezing Petrification Breaker technique.


P

Pidan


Puer


Q

Qingjao Rousi


R

Ramenman Killer


Ramenman Robo


Robokenshin


Rocky ClayLink to this section

NoPicAvailable.jpg

Homeland: USA Flag of United States

A heavyweight boxer in Wang Huangdi's tournament. Parody of Rocky Marciano and Cassius Clay.


S

Seisei


Shandong


Shinjuku no Chichi


Shiranui Tame'emon


Shuran Doji


Sodom


Sou Niang


T

TanmenLink to this section

Tanmen.png

Homeland: China Flag of the People's Republic of China
Classification: Human
Anime Debut: Episode 5 (Ramenman)

Tanmen is a young boy who was taken hostage by King Kong Brody and his gang of bandits. After being freed by Shumai, Tanmen brings food to Ramenman, giving our hero the strength and energy he needed to defeat Brody and save Tanmen's fellow villagers.


Tie Guanyin (Tetsu Kannon)


Tofu


Tun


W

Wang Huangdi (Wan Kōtei)


Wang YuanjiaLink to this section

NoPicAvailable.jpg

Alias: Wan Genkō

66th High Priest of Chojin Kung Fu


Wo Pa


X

Xianqiang (Kenkyō)


Y

Yifan


Yongchun (Mukōgekiken Eishun, Dorai Kenshi)


Yuebing (Geppei)


Yunlong (Tōchūken Unryū, Clone Fighter #29)


Z

Zhanma (Gyakusatsuken Zanba)


Zhupeng (Mizugeiken Chikuhō)


Zui Meng

Advertisement